• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  PEWM-3C
  Преносим трифазен еталон за енергия клас 0.1/0.2 (предназначен за бързо изпитване/бърза проверка на електромери и токови трансформатори)


  PEWM-3C


  Download the brochure

  Приложение и кратко описание

  Трифазният еталон за енергия PEWM-3C е предназначен за бърза проверка или бързо изпитване на мястото на експлоатация на всякакви видове електромери – за активна или реактивна енергия, по дву-, три- или четирипроводна схема на свързване. Едновременно се измерват три напрежения и три тока. Токовете се измерват или чрез непосредствено свързване (до 10 А), или с три токови клещи до 100 А. Токовите клещи са електронно компенсирани. При проверката или изпитването може да се определи грешката на електромера. Оборотите на диска или имулсите от светодиода на електромера могат да бъдат преброени посредством универсална оптична сканираща глава (type EH 11) или симулирани ръчно с помощта на функционален бутон. Може да бъде извършено изпитване / проверка и на регистрите на електромера, като за целта се задава предварително определено количество енергия.

  По избор се предлагат три токови клещи за ток до 1000 А или гъвкави променливотокови токови сенсори (пояс на Rogowski) за токове до 1000 А, 2000 А или 3000 А и напрежение до 600 V (на отделната снимка).С помощта на споменатите токови клещи с обхват до 1000 А може при проверка / изпитване да се определи грешката на цялата измервателна верига електромер + токов трансформатор.

  Без каквото и да е разкачване на веригата може при едновременно използване на токовите клещи за 100 А и 1000 А да бъде определено преводното отношение на токовия трансформатор.

  Друга възможност на уреда е изобразяването на векторната диаграма и на числените стойности на напрежения, токове и фазова разлика, което помага при контрола върху правилното свързване на електромери, двигатели и други елементи от трифазните мрежи. Операторът има възможност да превключва режима на екрана за изобразяване на векторната диаграма при 4-проводно или 3-проводно свързване, като във втория случай се изобразяват линейните напрежения.

  Във възможните функции на уреда влизат измервания на мощността, на cos φ и на нелинейните изкривявания в синусоидите на напреженията и токовете, както и изобразяване на формата на кривата на два сигнала в реално време (двулъчев осцилоскоп).

  Уредът се захранва от веригата за измерване на напрежението или от отделно захранване. В енергонезависима памет могат да бъдат записани и съхранени данните за грешката, измерванията за токови трансформатори или векторните диаграми, изобразени върху 200 екрана, които данни могат да бъдат прехвърлени в компютър през куплунг RS232.

  PEWM-3C се предлага в два варианта според класа на точност:
  Клас 0.1 (непосредствено измерване)/ клас 0.2 (токови клещи)
  Клас 0.2 (непосредствено измерване)/ клас 0.5 (токови клещи)

  ФУНКЦИИ

  Общ случай на измерване

  Общ случай на измерванеВ този режим на целия графичен екран се появява векторната диаграма на напреженията и токовете. Изписват се и действителните ефективни стойности на токовете и напреженията, фазовите разлики между тях и между фазовите напрежения на трите фази, честотата и последователността на въртене на фазите. В този режим операторът може да превключва за измервания при трипроводна и четирипроводна схеми на свързване. Също така може да се избира между непосредствено измерване и измерване на ток с помощта на токови клещи за 100 А или 1000 А.

  Измерване на грешка

  Измерване на грешкаВ този режим уредът изобразява грешката на електромера в [%] и действителната стойност на енергията. Подаването на импулсите се следи в количествено отношение посредством линеен индикатор.
  Операторът може да зададе броя R на оборотите или на импулсите, константата С на електромера и преводното отношение на трансформатора P/S.
  Предоставени са изборни възможности за измервания при двупроводно, трипроводно или четирипроводно свързване, както и на активна или реактивна енергия. Импулсите могат да постъпват от оптична сканираща глава, или да бъдат подавани ръчно от оператора чрез бутон.

  Измерване грешката на регистъра

  Измерване грешката на регистъраВ този режим се задава предварително определено количество енергия.Измерването се включва и изключва от оператора с помощта на съответния бутон. Грешката на регистъра е изобразява в [%].

  Измерване на мощност

  Измерване на мощностИзписват се стойностите на активната, реактивна и пълна мощности във всяка от трите фази и за трите фази заедно. Този режим може да бъде превключван за трипроводно или четирипроводно свързване. Измерванията се повтарят през две секунди.

  Хармоници

  ХармонициВ този режим се измерва съдържанието откъм хармоници на всеки входен сигнал, бил той напрежение или ток. Изобразяват се амплитудата на първия хармоник и амплитудите в [%] от нея на нечетните хармоници до 29ти заедно с техните начални фази. Подлежащият на хармоничен анализ сигнал се избира от оператора измежду 6те входни сигнала. Измерванията се повтарят през две секунди.

  Осцилоскоп

  ОсцилоскопВърху екрана се изобразяват осцилограмите на два сигнала в реално време. Избира ги операторът. До осцилограмите се изписват действителните ефективни стойности на съответния сигнал във [V] или [A].


  Технически данни

  Power supply auxiliary 230 Vac +15% -25%
  Power supply from the measuring circuit
  (phase-to-phase or phase-neutral)
  45 … 480 Vav
  Power consumption max 18 VA
  Dimensions 220x130x75 mm
  Weight 1.6 kg
  Housing plastic
  Operation temperature -15 … +50 °C
  Storage temperature -20 … +60 °C
  Relative humidity < 95% non-condensing
  Pulse output programmable
  Graphic, back lit, LCD display
  or color 5″ display, 65K colors
  160×128 pixels
  640×480 pixels
  Degree of protection IP52
  Temperature coefficient 0.01% / K
  Jaw capacity of 120 A CC 12 mm diameter
  Jaw capacity of 150 A CC 20 mm diameter
  Jaw capacity of 1000 A CC 52 mm diameter

  MEASUREMENT ERROR

  ERROR RANGE
  Voltage (phase-neutral) ± 0.05 % 40.00 … 300.00 V
    ± 0.2 % 5.00 … 39.99 V
  Current (direct) ± 0.05 % 0.050 … 12.00 A
    ± 0.2 % 0.010 … 0.049 A
  Current (120 A CC) ± 0.2 % 0.100 … 120.0 A
    ± 0.4 % 0.020 … 0.099 A
  Current (150 A CC) ± 0.2 % 0.200 … 150.0 A
  Current (1000 A CC) ± 0.2 % 5.000 … 1000.0 A
  Current (2000 A Flex or HV) ± 1.0 % 20.000 … 2000.0 A
  Power / energy (direct) ± 0.1 % 0.050 … 12.00 A
  Power / energy (120 A CC) ± 0.2 % 0.100 … 120.0 A
  Power / energy (150 A CC) ± 0.2 % 0.200 … 150.0 A
  Power / energy (1000 A CC) ± 0.2 % 5.000 … 1000.0 A
  Phase angle ± 0.1° 0° … 359.9°
  Frequency 0.01 Hz 40.00 … 70.00 Hz

  Note: All power/energy errors are related to apparent power/energy (to be divided by power factor)  Safety and Electromagnetic compatibility

  SAFETY TESTS:
  EN 61010-1; EN 61010-2-032; 300 V, Cat III
  EMC TESTS:
  EN 61000-4-2, EN 61000-4-4; EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
  FUNCTIONALITY:
  EN 60736; EN 62053, EN 60044-1
  MEASUREMENT CATEGORY:
  III, 300VAC