Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

Метрологични лаборатории

Accreditation

В ЕМСИСТ-6 ООД се създадоха и функционират лаборатории за проверка и калибриране на средства за измерване, които отговарят на всички международни стандарти и нормативни изисквания в областта  си на приложение и притежават сертификати, даващи им правото да извършват съответните измервания

Лаборатория за проверка

Лабораториите за проверка са оправомощени от ДАМТН съгласно чл. 50 ал. 1 и ал. 2 от Закона за измерванията за извършване на първоначална и последваща проверка на:

• Електромери за активна и реактивна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднофазни и трифазни, индукционни и статични, еднотарифни и многотарифни, класове на точност 0.2 s, 0.5 s, 1, 2, 3

• Водомери за студена и топла вода с обхват от 0.03 m3/h до 30.0 m3/h, класове на точност А, В и С

Системата за управление на лабораториите за проверка е в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“, което е основна предпоставка за придобиване на правата за извършване на проверка

Лаборатория за калибриране

Лабораторията за калибриране е акредитирана от ИА „БСА“съгласно БДС EN ISO/IEC17025 в съответствие с чл. 10, ал.1, т.4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация. ИА „БСА“ е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по многостpанно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за област „Лаборатории за калибриране“. Това означава, че резултатите от нашите свидетелства за калибриране се признават във всички страни членки на ЕА. Обхватът на акредитация обхваща:

• Еталонни електромери, еднофазни и трифазни за активна и реактивна енергия

• Уредби с еталонен статичен електромер за проверка на еднофазни и трифазни електромери за актива и реактивна енергия

• Разходомери и портативни разходомерни станции, калибрирани с работна течност вода

За поддържане на високо ниво на достоверност на резултатите от калибриранията и доказване компетентността на персонала и изправността на техническите средства лабораторията редовно участва в международни междулабораторни сравнения, където неизменно демонстрира пълно съответствие с изискванията.

Лаборатория за проверка

Клиенти на лабораторията за проверка са всички крайни потребители в електроснабдителната и водопроводната мрежи и всички служби за доставка на електроенергия, задължени да подлагат електромерите си на периодична проверка съгласно Зкона за измерванията. Интервалите между две последователни проверки са различни в зависимост от вида на електромера и неговото използване.

Лаборатория за калибриране

Клиенти на лабораторията за калибриране са метрологични, промишлени и научни лаборатории, оправомощени за извършване на метрологична проверка на електромери и водомери, или сертифицирани по стандарта ISO/IEC 9001за поддържане на система за управление на качеството, или пък просто занимаващи се с продажба на електроенергия или вода и осъзнаващи нуждата от периодично калибриране на средствата си за измерване, по които става фактурирането на продажбите, спрямо еталон с по-висока точност.

Тук ЕМСИСТ-6 ООД прилага опита, който има в разработката на еталони с висока точност в областта на тяхното приложение: спрямо тях в собствената лаборатория за калибриране се калибрират почти всички произведени и продавани еталони, съобразно класа си на точност.