• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  Метрологични лаборатории


  Accreditation

  В ЕМСИСТ-6 ООД се създадоха и функционират лаборатории за проверка и калибриране на средства за измерване, които отговарят на всички международни стандарти и нормативни изисквания в областта  си на приложение и притежават сертификати, даващи им правото да извършват съответните измервания

  Лаборатория за проверка

  Лабораториите за проверка са оправомощени от ДАМТН съгласно чл. 50 ал. 1 и ал. 2 от Закона за измерванията за извършване на първоначална и последваща проверка на:

  • Електромери за активна и реактивна енергия с трипроводна и четирипроводна схема на свързване, еднофазни и трифазни, индукционни и статични, еднотарифни и многотарифни, класове на точност 0.2 s, 0.5 s, 1, 2, 3

  • Водомери за студена и топла вода с обхват от 0.03 m3/h до 30.0 m3/h, класове на точност А, В и С

  Системата за управление на лабораториите за проверка е в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC17025 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“, което е основна предпоставка за придобиване на правата за извършване на проверка

  Лаборатория за калибриране

  Лабораторията за калибриране е акредитирана от ИА „БСА“съгласно БДС EN ISO/IEC17025 в съответствие с чл. 10, ал.1, т.4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация. ИА „БСА“ е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по многостpанно споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за област „Лаборатории за калибриране“. Това означава, че резултатите от нашите свидетелства за калибриране се признават във всички страни членки на ЕА. Обхватът на акредитация обхваща:

  • Еталонни електромери, еднофазни и трифазни за активна и реактивна енергия

  • Уредби с еталонен статичен електромер за проверка на еднофазни и трифазни електромери за актива и реактивна енергия

  • Разходомери и портативни разходомерни станции, калибрирани с работна течност вода

  За поддържане на високо ниво на достоверност на резултатите от калибриранията и доказване компетентността на персонала и изправността на техническите средства лабораторията редовно участва в международни междулабораторни сравнения, където неизменно демонстрира пълно съответствие с изискванията.


  Лаборатория за калибриране

  Клиенти на лабораторията за калибриране са метрологични, промишлени и научни лаборатории, оправомощени за извършване на метрологична проверка на електромери и водомери, или сертифицирани по стандарта ISO/IEC 9001за поддържане на система за управление на качеството, или пък просто занимаващи се с продажба на електроенергия или вода и осъзнаващи нуждата от периодично калибриране на средствата си за измерване, по които става фактурирането на продажбите, спрямо еталон с по-висока точност.

  Тук ЕМСИСТ-6 ООД прилага опита, който има в разработката на еталони с висока точност в областта на тяхното приложение: спрямо тях в собствената лаборатория за калибриране се калибрират почти всички произведени и продавани еталони, съобразно класа си на точност.

  Правила за използване на акредитационния символ на ИА БСА и за позоваване на акредитацията от ИА БСА

  ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ

  Идентиф. № PR 7.8.2

  Версия 01/ 14.07.2020

  БДС EN ISO/ IEC 17025

  Разработил

  Утвърдил

  име

  Андрей Дянков

  Станислав Шурулинков

  длъжност

  Пълномощник по качеството

  Р-л лаборатория

   

  1. ЦЕЛ

   Целта на настоящата процедурата е да определи правилата и условията за позоваване на акредитацията на ЛК „ЕМСИСТ“ и/или за позоваване на ИА БСА в качеството й на страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (ЕА MLA), на Споразумението за взаимно признаване на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILA MRA) и Многостранното споразумение на IAF (IAF MLA) както и на правилата за използване на акредитационния символ на ИА БСА.

  1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

   Позовавайки се на акредитацията и на статута на ИА БСА като страна по Многостранно споразумение и/или използвайки акредитационния символ ЛК „ЕМСИСТ“ се стреми да укрепи доверието на клиентите и да покаже, че съответства на изискванията за акредитация. Процедурата се прилага в рамките и обхвата на дейността на ЛК „ЕМСИСТ“ като акредитиран от ИА БСА ООС

  1. ОТГОВОРНОСТИ

   1. РЛ:

    Следи за спазване на правилата и изпълнение на условията за предоставяне право на ползване на акредитационния символ или позоваване на акредитацията на ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по Многостранно споразумение;

   2. ПК:

    Отговаря за коректното позоваване в документите на СУ, съгласно правилата и изискванията на BAS QR5;

  1. ДОКУМЕНТИ

   1. BAS QR5

   2. БДС EN ISO/ IEC 17025:2018

   3. Отчитане на резултатите при калибриране на СИ (PR1.1)

   4. Свидетелство за калибриране (OD 2.1-1)

   5. Свидетелство за калибриране (OD 2.1-2)

   6. Свидетелство за калибриране (OD 2.1-3)

   7. Свидетелство за калибриране (OD 2.1-4)

  1. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

   1. РЛ – ръководител лаборатория
   2. ПК – пълномощник по качеството
   3. ООС – орган за оценяване на съответствието
   4. ЛК – лаборатория за калибриране
   5. СИ – средства за измерване
  1. ПРАКТИКА

   1. Права и условия за ползване на акредитационния символ и позоваване на акредитацията

    1. Правото за ползване на акредитационния символ и позоваване на акредитацията на ИА БСА като страна пж многостранни споразумения се предоставя от ИА БСА на ЛК като ООС, когато е изпълнила следните условия:

     – Акредитирана е от ИА БСА

     – Отговаря на изискванията за акредитация на ИА БСА

     – Коректно е платила таксите за поддържане на акредитацията

     Предоставянето на акредитационния символ се извършва с писмо-форма BAS QF5.1 и Приложение №1 след писмено искане от страна на ЛК

    2. В случай на временно спиране на акредитацията за част или всички акредитирани дейности ЛК трябва незабавно да спре да използва акредитационния символ или позоваване на акредитацията от ИА БСА или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения.
    3. При отнемане на акредитацията ЛК трябва незабавно да спре използването на документи носещи акредитационния символ или позоваването на акредитацията
    4. Позоваване на акредитацията или ползването на акредитационния символ може да се използва само за акредитирани от ИА БСА дейности
   2. Правила за ползване на акредитационния символ и позоваване на акредитацията

    1. Издадени от ЛК свидетелства за калибриране без позоваване или акредитационен символ не се възприемат като официални документи.

     Позоваване на акредитацията се счита за еквивалентно на използването на акредитационния символ.

    2. ЛК може да ползва акредитационния символ върху свои документи само в случаите, когато тези документи се отнасят до дейности акредитирани от ИА БСА
    3. При позоваване на акредитацията върху свои документи без употреба на акредитационен символ ЛК включва най-малко информация за: регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването и валидността му, името на ИА БСА като национален орган, издал сертификата за акредитация, както и стандарта по който е акредитирана. Такова позоваване е документирано в „Отчитане на резултатите при калибриране на СИ“ (PR8.1) т.6.3 и реализирано в оперативните документи „Свидетелство за калибриране“ (OD7.2.1-1, OD7.2.1-2, OD7.2.1-3, OD7.2.1-4)
    4. Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения може да се прави само след позоваване на акредитацията или използване на акредитационния символ и е допустимо само по отношение на дейности, за които ИА БСА е подписала съответното многостранно споразумение. При позоваването се използва следния текст:

     „ИА БСА е страна по многостранно споразумение EA MLA“

     „ИА БСА е страна по Споразумение за взаимно признаване ILAC MRA“

     „ИА БСА е страна по многостранно споразумение IAF MLA“

     В случай на временно спиране на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение заедно с позоваването се използва текст посочен в BAS QR5 т.6.3

    5. ЛК „ЕМСИСТ“ не използва акредитационния символ върху оферти, рекламни материали, писма, бланки, канцеларски материали, МПС, електронна поща и др. Позоваването и акредитационния символ следва да се използват по начин изключващ всякаква възможност клиентите, използващи услугите на ЛК да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията и/или многостранни споразумения на ИА БСА.
    6. ЛК не трябва по никакъв начин да внушава и/или да навежда на мисълта, че ИА БСА е калибрирала СИ. Акредитационния символ и/или позоваването на акредитация и/или статута на ИА БСА могат да се използват върху свидетелства за калибриране, когато те съдържат само резултати от измервания, които са в обхвата на акредитация на ЛК
    7. Когато ЛК е издала свидетелство за калибриране с резултат от измервания в обхвата на акредитация, а не е използвала акредитационния символ или позоваване се счита, че ЛК не е спазила правилата на BAS QR5 и резултатите са извън обхвата на акредитация.
    8. Клиентите на ЛК „ЕМСИСТ“ могат да ползват акредитационния символ или да се позовават на акредитационния статус на лабораторията само в техни промоционални материали с изричното разрешение на РЛ и при стриктно спазване на изискванията на настоящата процедура.


  Лаборатория за проверка

  Клиенти на лабораторията за проверка са всички крайни потребители в електроснабдителната и водопроводната мрежи и всички служби за доставка на електроенергия, задължени да подлагат електромерите си на периодична проверка съгласно Зкона за измерванията. Интервалите между две последователни проверки са различни в зависимост от вида на електромера и неговото използване.