• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  За нас

  ЕМСИСТ-6 ООД е учредена през 1992 г. в София. Учредителите – високо квалифицирани инженери по електроника и уредостроене с дългогодишен опит в развойна дейност по изчислителна техника, решават да насочат знанията и опита си в разработката на еталонни измервателни уреди за проверка и калибриране на електромери,  и за проверка на водомери: изходни, проверочни и работни еталони за електроенергия, преносими мрежови анализатори за параметрите на преносните мрежи за електроенергия, уреди за контрол и корекция на фактора на мощността (cos φ), еталони за разход на вода, стендове за проверка на водомери, стендове за проверка на електромери, и др. под.

  Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

  Стратегическа цел на ЕМСИСТ – 6” ООД е осигуряване на устойчиво развитие, в комбинация с удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и на заинтересованите страни.

  „ЕМСИСТ – 6“ ООД отчита необходимостта от разработване и прилагане на щадящи околната среда процеси в рамките на устойчива икономическа среда в хармония с природата и уважение към хората.

  За тази цел дружеството е внедрило интегрирана система за управление на качеството, проверката на СИ околната среда и здравето и безопасността при работата в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO/IEC 17025:2018, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018, чийто обект е създаването на възможност постоянно да се доставят продукти или услуги съответстващи на изискванията и удовлетворяващи клиентите и заинтересованите страни.

  Използвайки процесния подход при управление на качеството, в комбинация с прилагането на цикъла PDCA и мисленето основано на риска при проектирането, производството, доставката, монтажа, пускането в действие и обслужването на електронни измервателни и регулиращи устройства, уреди и стендове по заявка на клиента, както и извършването на първоначална и последваща проверка на средствата за измерване съгласно приложимите законови и нормативни изисквания ЕМСИСТ-6 ООД постига предвидимост при планирането, устойчивост и непрекъсваемост на своите дейности и операции и подобряване качеството на продуктите и услугите, а също и опазване на околната среда и здравето и безопасността на персонала. На тази основа се повишава удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни.

  Като част от процеса на непрекъснато усъвършенстване, ръководството на дружеството определя целите си и Политиката по управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в рамките на общия път на развитие на бизнеса. Те се преразглеждат ежегодно от гледна точка на степента на тяхното изпълнение, актуалност и адекватност към условията в областта им на действие, като при необходимост се одобряват нови или изменени цели и политика.

  Ръководството очаква и ще изисква от всички служители да дават личен принос и активно да съдействат за развитие и повишаване ефективността на интегрираната система за управление, за осъществяване на Политиката и поставените цели.

  Произвежданите от ЕМСИСТ-6 прецизни измервателни уреди и съоръжения включват както елементи, така и моменти от най-съвременната цифрова технология в измервателната техника.

  С какво се занимаваме

  В областта на измерването на електрическа енергия и параметрите на преносните мрежи фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия за целите на проверката и калибрирането на електромери, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ . В производствената гама влизат както високопрецизни еталони за електроенергия, предназначени за работа в метрологични лаборатории, така и проверочни преносими еталони за проверка на място на електромери и свързаните с тях токови трансформатори – както поотделно, така и без разкачане на веригата. Към тези еталони са разработени фиктивни товари – водими от наличната електропреносна мрежа генератори на ток, или цялостни независими генератори на ток и напрежение. Интерес представляват комбинираните калибратор-анализатори, съставени от прецизен еталон за електроенергия, вграден в генератора на ток от фиктивния товар, и външен присъединяем генератор на напрежение – конфигурация, която позволява пренос на комплектация в зависимост от нуждите на мястото на изпитването. Нашите удобни и безпроблемно преносими тестери за токови трансформатори с размери на мултицет представляват незаменимо средство за проверка състоянието и свързването на токовите трансформатори на мястото на експлоатация, предоставяно на инженерите и техниците по поддръжката на подаващите мрежи, а солидните стационарни изпитвателни системи позволяват задълбочаване в метрологичните проблеми, свързани с изпитването и проверката на токовите трансформатори при оценка на съответствието им с изискванията, поставяни към тях. Произвежданите във фирмата системи за изпитване и проверка на електромери позволяват работа с обекти на измерването, произведени както по европейки, така и по американски стандарти. Фирмата е произвела и внедрила различни по капацитет и експлоатационни особености стендове за проверка на електромери – за еднофазни, трифазни и с комбинирани възможности, стационарни и подвижни. Една от тези многопозиционни станции за проверка на електромери се намира и работи в самата фирма, където е организирана, оправомощена за проверка и акредитирана за калибриране метрологична лаборатория с осигурена проследимост на резултатите от измерванията до РТВ – Braunschweig und Berlin чрез Българския институт по метрология. Фирмата извършва и модернизация на съществуващи установки за проверка. Микропроцесорните регулатори на фактора на мощността, разработени и произвеждани вече дълги години от фирмата, функционират в не едно предприятие, където променливият силно индуктивен характер на мрежовото натоварване налага коригиране на cos φ. Уредът, известен като PFR-1, е удостоен със златен медал на Международния панаир в Пловдив. Във фирмата са разработени и се произвеждат стационарни и преносими еталони за проверка на разходомери и водомери. Проследимостта на резултатите при калибрирането им е осигурена до националните еталони. На основа на нашите стендове са изградени над 10 лаборатории за проверка на водомери и топломери в Българя. Ние сме оборудвали и лабораториите за проверка, изпитване и калибриране на водомери и разходомери на Българския институт по метрология (БИМ) в гр. София и гр. Пловдив и лабораторията за проверка на топломери в Регионалния отдел на БИМ в гр. Варна. Продуктите ни свързани с изпитването и проверката на водомери и разходомери се радват на постоянен интерес у нас и в чужбина. Постоянната връзка, която фирмата поддържа с органите на научната, промишлена и законова метрология в страната, спомага за непрекъснатото усъвършенстване на производствената гама от еталонни измервателни уреди. Самите тези органи на определен етап са и клиенти на фирмата. Други клиенти са подразделенията на компаниите за производство и разпределение на електрическа енергия и за водоснабдяване, както и частни производители на измервателни уреди за електроенергия или предприемачи на услугите “проверка, калибриране и оценка на съответствието” за електромери, тестери за качеството на електроенергията, контрол на изхода на производствената линия, и други подобни. Връзките на фирмата с чужбина се разрастват непрекъснато – в списъка на страните, с които се поддържат търговски отношения, влизат Македония, Румъния, Полша, Франция, Тунис, САЩ. Произвежданите от ЕМСИСТ-6 прецизни измервателни уреди и съоръжения включват както елементи, така и моменти от най-съвременната цифрова технология в измервателната техника. Поради това те търпят непрекъснато развитие, заложено в стратегията на фирмата. Нуждите на нашите клиенти са водещо начало при всяка модернизация, връзката с тях – репер в пазарната ни политика, а качеството, стабилността, надеждността, сигурността и експлоатационната безопасност на изделията ни – база за създаване и поддържане името ни на българския и международния пазар, както и на сертификацията ни по ISO 9001 и акредитацията по ISO EN 17025.

  Екип

  Инж. Петя Петрова

  Управител, завършила промишлена електроника с магистърска степен в Техническия университет – София. От завършването си през 1977 г. до създаването на “ЕМСИСТ-6” работи в Централния интститут по изчислителна техника (ЦИИТ) в София. e-mail: petya@emsyst.com

  Инж. Йордан Василев

  Заместник-управител по инженеринговата и производствена дейност, получава магистърска степен през 1977 г.от катедра Прецизна техника и уредостроене в Техническия университет – София От завършването си до създаването на “ЕМСИСТ-6” работи в ЦИИТ. Във фирмата отговаря за развойната и производствена дейност. e-mail: d.vasilev@emsyst.com

  Инж. Явор Захариев

  Заместник-управител по програмно и схемно осигуряване, е завършил изчислителна техника в Техническия университет – София през 1984 г., от когато до създаването на “ЕМСИСТ-6” работи в ЦИИТ. Във фирмата отговаря за развойната дейност в областта на програмното и схемното осигуряване на произвежданите уреди. e-mail: zahariev@emsyst.com

  Инж. Андрей Дянков

  Отговорник по качеството, завършва промишлена електроника през 1979 г. в Техническия университет – София, след което постъпва в ЦИИТ, където работи по разработките на дисковите периферни устройства. През 1993 г. постъпва в “ЕМСИСТ-6” и отговаря за поддържане сертификацията на фирмата по стандартите ISO 9001 и ISO 17025, както и за развойната и производствена дейност на уредите за проверка и калибриране при измерване на разход на флуиди. e-mail: andrey@emsyst.com

  Г-н Станислав Шурулинков

  Завеждащ лабораториите за проверка на измервателни уреди и калибриране на еталони, завършва физика през 1976 г. с магистърска степен в катедрата по радиофизика и електроника на Софийския университет и остава на работа на същото място. Впоследствие става последователно директор на Националния център по метрология, където по това време са съсредоточени проверката и калибрирането, председател на Комитета по стандартизация и метролотия, и научен сътрудник в БАН. Във фирмата постъпва през 2003 г. и отговаря за лабораториите за проверка на измервателни уреди и калибриране на еталони.